IKEA OV5 Manual do usuário

Categoria
Motosserras elétricas
Tipo
Manual do usuário

Este manual também é adequado para

3
POLSKI
OSTRZEŽENIE - Instalacja lub konserwacja
powinna zostać przeprowadzona przez
technika specjalistę zgodnie z instrukcjami
producenta oraz obowiązującymi lokalnie
przepisami bezpieczeństwa. Nie naprawiać i
nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli
nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji
obsługi.
РУCCКИЙ
OCTOPOЖHO - Установка и техническое
обслуживание должны выполняться
техническим специалистом в соответствии с
инструкциями производителя и
действующими местными нормами по
безопасности. Запрещается ремонтировать
или заменять любую из деталей прибора,
за исключением случаев, конкретно
оговоренных в руководстве.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO - A instalação ou a manutenção
deve ser executada por um técnico especiali-
zado, em conformidade com as instruções do
fabricante e respeitando as normas locais
vigentes em matéria de segurança. Não con-
sertar ou substituir qualquer parte do aparel-
ho se não for especificamente escrito no
manual de uso.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA - La instalacn o el manteni-
miento han de ser realizados por un técnico
especializado en cumplimiento de las instruc-
ciones del fabricante y en el respeto de las
normas locales vigentes en materia de seguri-
dad. No repare o cambie partes del aparato si
no aparece específicamente demandado en el
manual de uso.
∂§§
¶POEI¢O¶OIH™H - ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ Ë
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Î·È Û Û‚·ÛÌfi
Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ fiÛÔ
·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ªËÓ
ÂȉÈÔÚıÒÓÂÙ ‹ ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Â¿Ó ·˘Ùfi ‰Â ηıÔÚ›˙ÂÙÂ
ÚËÙÒ˜ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING - De installatie of het onder-
houd dienen uit te worden gevoerd door een
gespecialiseerde technicus in overeenstemming
met de aanwijzingen van de fabrikant en in
overeenstemming met de plaatselijk van kracht
zijnde veiligheidsnormen. Repareer of vervang
nooit een willekeurig onderdeel van het appa-
raat als hier niet specifiek in de gebruiksaanwij-
zing om gevraagd wordt.
ČESKY
VAROVÁNÍ
-
Insalaci nebo údržbu musí
provádět kvalifikovaný technik v souladu s
pokyny výrobce a při dodržení platných
mí stní ch bezpečnostní ch předpisů.
Neopravujte nebo nevyměňujte žádnou část
spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno
v návodu k použití .
TURKCE
UYARI - “Kurulma veya bakım işlemleri, üreti-
cinin talimatlarına ve güvenlik mevzuatı
bağlamında geçerli yerel kurallara uygun
olarak uzman bir teknisyen tarafından gerçe-
kleştirilmelidir. Kullanım kılavuzunda spesifik
şekilde belirtilmemiş ise aparatın herhangi bir
parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

IKEA OV5 Manual do usuário

Categoria
Motosserras elétricas
Tipo
Manual do usuário
Este manual também é adequado para