GA.MA FAIRY WAVES Manual do usuário

Marca
GA.MA
Modelo
FAIRY WAVES
Tipo
Manual do usuário
ČES NED POL TÜR
CRO ALB DAN
SVE POR HUN
ΕɅɅ
FIN JPN
UPOZORNĚNÍ:
PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
TENTO NÁVOD. NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE.
1-Nesahejtenaspotřebičmokrýmarukamaanepoužívejtehovevlhkém
prostředínebonamokrýchpovrších.Neponořujtehodovodya
jinýchkapalin.
2-Nepoužívejtetentospotřebičvblízkostivanynebojinýchnádob
obsahujícíchvodu.
3-Jestližejespotřebičvypnutý,vytáhnětehozezásuvky,protože
můžebýtprouživatelenebezpečný,nachází-lisevblízkostivody.
Jestližespotřebičpoužívátevkoupelně,buďtemaximálněopatrní.
4-Nepoužívejtetentoelektrickýspotřebičvpřípadě,žedošloke
kontaktuskapalnýmilátkami,jestližemápoškozenýpřívodníkabel
nebojestližejsouviditelnájakákolivpoškozenínajehovnějšístraně
činajehovybavení.Jestližespotřebičnepracujesprávně,okamžitěho
vytáhnětezezásuvkyanechtehozkontrolovatvtechnickém
servisnímstředisku.
5-Jestližejepoškozenýpřívodníkabel,okamžitěhonechtevyměnitu
výrobce,vautorizovanémservisnímstřediskuneboukvalikovaného
technika,čímžsevyhneteveškerýmrizikům.
6-Vyhnětesekontaktuhorkéhopovrchuspotřebičeskůží:vysoké
teplotymohouzpůsobitpopáleniny.
7-Udržujtespotřebičapřívodníkabeldalekoodzdrojůteplaa
povrchůcitlivýchnateplo(uměláhmota,vinylovétextilieatd.)
8-Nemanipulujteanechytejtespotřebičzakabel;popoužití
nenamotávejtekabelokoloještětepléhospotřebiče.
9-Jestližejepřívodníkabelopotřebený,obraťtesenaspecializované
pracovníkyanechtehovyměnit.nepoužívejtespotřebiča/nebo
komponenty,ukterýchdošlokjakýmkolivúpravám,úpravámnebo
kterénejsouschválenévýrobcem.
10-Jestližespotřebičnepoužíváte,vytáhnětehozezásuvkyapředjeho
uloženímnabezpečnémístopočkejte,dokudsezcelanevychladí.Pro
odpojeníspotřebičevytáhnětezástrčkuzezásuvky.
11-Jestližechcetespotřebičvyčistit,vytáhnětehozezásuvkyanechte
hovychladnout.Přičištěníspotřebičenepoužívejteagresivní
přípravkyobsahujícífenylfenol.
12-Používejtespotřebičpouzeprovýrobcemstanovenépotřeby.
13-Prozajištěnímaximálníbezpečnostidoporučujemenainstalovatdo
elektrickéhoobvoduproudovýchránič(rcd-zkratkapocházejícíz
původníhoanglickéhonázvu)smax.jmenovitýmdiferenčnímproudem
30ma.Obraťtesenavašehoelektrikáře.
Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, které
výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pouze v případě, že jsou pod
dozorem, nebo pokud byly poučeny ohledně způsobů bezpečného použití
zařízeníarozumísouvisejícímrizikům.Dětisinesmějíhrátsezařízením.Děti
nesmějíprovádětčištěníaběžnouúdržbubezdozorudospěléosoby.
TentospotřebičbylprozajištěníVašíbezpečnostinavržens
dvojíizolací.
Symbolpřeškrtnutéhokontejnerunavýrobkunebojehoobaluznačí,
ževýrobeknenímožnépovažovatzanormálnísměsnýodpad,aleže
musíbýtpoukončeníživotnostiuložendooddělenéhosběru,určeného
prorecyklacielektrickýchaelektronickýchzařízení.Správnoulikvidacítohoto
výrobkupřispějetekomezenípotenciálníchnegativníchdopadůnaživotní
prostředíazdraví,kterébysemohlyvyskytnoutvpřípaděnesprávnélikvidace
výrobku.Probližšíinformaceohledněrecyklacetohotovýrobkuseobraťte
napříslušnýměstskýúřad,místníúřadprolikvidaciodpadůneboobchod,ve
kterémjstesivýrobekzakoupili.
SKLADOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Popoužitíodpojtenapájecíkabelapoochlazeníjejuložtenasuchémísto.
Neovíjejtekabelkolemzařízení.Nikdynezavěšujtezařízenízakabel,ale
použijtektomutoúčelupříslušnýkroužek.
WAARSCHUWINGEN:
LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT
GEBRUIKT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
1-Gebruikhetapparaatnietmetnattehanden,invochtigeruimtenof
opnatteplaatsen.Dompelhetnietonderinwaterofandere
vloeistoffen.
2-Gebruikditproductnietindebuurtvaneenbadkuipofandere
voorwerpendiewaterbevatten.
3-Haaldestekkeruithetstopcontactalsuhetapparaatniet
gebruiktenerwaterindebuurtisdatgevaarlijkkanzijn.Weesdus
bijzondervoorzichtigalsuhetindebadkamergebruikt.
4-Gebruikditelektrischapparaatnietmeeralshetdirectin
aanrakingisgekomenmetvloeistoffen;alshetsnoerbeschadigdis
ofalsdebehuizingofeenaccessoireduidelijkbeschadigdzijn.Als
uwapparaatnietgoedwerkt,haaltuonmiddellijkdestekkeruithet
stopcontactenlaatuhetcontrolerendooreentechnischeservice.
5-Alshetstroomsnoerbeschadigdis,dientuditonmiddellijktelaten
vervangendoordefabrikantomgeengevaartelopen.Brenghet
apparaatnaardereparatieserviceoflaathetdooreenbevoegde
technicusrepareren.
6-Vermijdelkcontactvaneeningeschakeldetangmetuwhuid:de
hogetemperaturenkunnenbrandwondenveroorzaken.
7-Blijfmetditapparaatenmethetstroomsnoeruitdebuurtvan
warmtebronnenenvoorwerpendiekunnensmelten(plastic,vinyl,
enzovoort).
8-Tilhetapparaatnietmethetnetsnoerop.wikkelnahetgebruikhet
netsnoernietomhetapparaatalshetnogwarmis.
9-Alshetnetsnoerbeschadigdis,magalleeneenelektricienhet
vervangen.gebruikgeentoestellenen/ofaccessoiresdie
omgebouwdzijnofnietdoordefabrikantzijngoedgekeurd.
10-Zethetapparaatuit,haaldestekkeruithetstopcontactenlaathet
afkoelenvoordatuhetopeenveiligeplaatsopbergt.Haalde
stekkeraltijduithetstopcontactalsuhetapparaatnietgebruikt.
11-Alsuhetapparaatwiltreinigen,haaltudestekkeruithet
stopcontactenlaatuhetafkoelen.Gebruikgeenagressieve
reinigingsproductenmetfenylfenol.
12-Gebruikhetapparaatalleenvoordedoeleindenwaarvoorhet
bestemdis.
13-Alsextraveiligheidsmaatregelishetaanbevolenophetstroomnet
vandebadkamereenlekstroomschakelaar(rcdinhetengels)te
installerenmeteenuitschakelvermogendatniethogerisdan30ma.
Raadpleeghiervooruwelektricien.
Dittoestelmaggebruiktwordendoorkinderenvanafeenleeftijdvan8jaaren
doorpersonen metbeperktefysieke, sensorischeenmentale capaciteitenof
personendienognooittevorenhetproducthebbengebruikofhetproductniet
kennen,enkelindienzijondersupervisiestaanofonderrichtwerdenoverde
gebruikswijzevanhettoestelopeenveiligewijzeenopdehoogtezijnvande
mogelijkerisico’s. Kinderenmogenniet spelenmethet toestel.Schoonmaak
ennormaalonderhoudmagnietuitgevoerdwordendoorkinderenzonderde
supervisievaneenvolwassenen.
Vooruwveiligheidisditapparaatdubbelgeïsoleerd.
Ditsymboolophetproductofopdeverpakkingbetekentdathetgeen
normaalhuisvuilis.Alshetnietmeerwordtgebruikt,moethetnaareen
speciaalinzamelpuntwordengebrachtvoorelektrischeenelektronische
apparaten.Alsuhetafvalvanditproductopdevoorgeschrevenmanier
behandelt,draagtubijaandezorgvoorhetmilieuenonzegezondheiddie
ingevaarkunnenkomenalsuditnietdoet.Voormeerinformatieoverhet
recyclenvanditproductneemtucontactopmetdestadsdienst,eenplaatselijk
inzamelpuntofdewinkelwaaruhetgekochthebt.
BEWAREN VAN HET APPARAAT
Haaldestekkernagebruikuithetstopcontactenbewaarhetafgekoelde
apparaatopeendrogeplek.Draaihetsnoernietomhetapparaat.Hanghet
apparaatnooitaandekabel,maarmaakhiervoorgebruikvandespecialering.
OSTRZEŻENIA:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.
NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE.
1-Niedotykaćurządzeniamokrymirękami,nieużywaćwwilgotnych
miejscachlubnamokrychpowierzchniach.Niezanurzaćgowwodzie
aniwinnychpłynach.
2-Nieużywaćurządzeniawpobliżuwannylubinnychzbiornikówzwodą.
3-kiedyurządzeniejestwyłączone,należyjeodłączyćodzasilania,
ponieważbliskośćwodymożestanowićzagrożenie;należyzachować
szczególnąostrożnośćpodczasużywaniaurządzeniawłazience.
4-Unikaćużywaniategourządzeniaelektrycznego,jeżeliwcześniej
zetknęłosięzpłynami,jeżelijegokabelzasilającyjestuszkodzony
lubjeżelinaobudowiezewnętrznejbądźnajakimkolwiekz
akcesoriówwidaćpęknięcia.Jeżeliurządzenieniedziałapoprawnie,
odłączyćjenatychmiastodzasilaniaizwrócićsiędocentrum
obsługitechnicznejwceluprzeprowadzeniakontroli.
5-Wceluuniknięciazagrożenia,jeżelikabelzasilającyjest
uszkodzony,należyniezwłoczniezwrócićsięojegowymianędo
producenta,autoryzowanegocentrumnaprawlubpracownikao
odpowiednichkwalikacjach.
6-Unikaćkontaktudziałającejprostownicyzeskórą:wysoka
temperaturamożespowodowaćoparzenia.
7-Urządzenieijegokabelzasilającynależytrzymaćzdalaodźródeł
ciepłaiodpowierzchniwrażliwychnawysokietemperatury(plastik,
płótnowinyloweitp.).
8-Nietrzymaćurządzeniazakabelzasilający;poużyciunieowijaćkabla
wokółgorącegourządzenia.
9-Jeżelikabelzasilającyjestuszkodzony,powinienbyćwymieniony
jedynieprzezwyspecjalizowanypersonel.Nieużywaćurządzeńi/lub
akcesoriówzmodykowanychlubnieposiadającychświadectwa
homologacjiproducenta.
10-Kiedyurządzenieniejestużywane,odłączyćjeodzasilaniai
odczekać,ażostygnieprzedodłożeniemgowbezpiecznemiejsce.W
celuodłączeniaurządzeniawyjąćwtyczkęzgniazdkazasilającego.
11-Abywyczyścićurządzenie,należyodłączyćjeodzasilaniaiodczekać
ażostygnie.Doczyszczenianienależyużywaćagresywnych
produktówzawierającychfenylofenol.
12-Wykorzystywaćniniejszyproduktwyłączniedocelów,doktórych
zostałzaprojektowany.
13-Jakododatkowezabezpieczeniezalecanejestzainstalowaniewobwodzie
elektrycznymzasilającymłazienkęwyłącznikaróżnicowoprądowego
(rcd–skrótnazwyangielskiej)oznamionowymprądzieróżnicowym
nieprzekraczającym30ma.Zasięgnąćporadyelektryka.
Tourządzeniemożebyćużywaneprzezdzieciwwieku8latistarszeiprzezosoby
oograniczonejzdolnościzycznej,czuciowejlubpsychicznejorazosoby,które
nigdynieużywałylub nieznają produktutylko,jeżelisąone nadzorowanelub
zostałypoinstruowanenatematkorzystaniazurządzeniawsposóbbezpieczny
iznajązagrożeniaztymzwiązane.Dzieciniepowinnybawićsięurządzeniem.
Czyszczenieinormalnakonserwacjaniepowinnybyćwykonywaneprzezdzieci,
jeżeliniesąonenadzorowaneprzezosobędorosłą.
Dlapaństwabezpieczeństwaurządzeniezostałowyposażonew
podwójnąizolację.
Tensymbolnaprodukcielubjegoopakowaniuwskazuje,żeprodukt
niemożezostaćpotraktowanyjaknormalneodpadyzgospodarstwa
domowego,alewraziepotrzebyjegousunięcianależydostarczyćgo
doodpowiedniegopunktuzbiórkizajmującegosięrecyklingiemurządzeń
elektrycznychielektronicznych.Właściweusuwanieniniejszegoproduktu
przyczyniasiędouniknięciamożliwychnegatywnychskutkówdlaśrodowiska
idlazdrowia,któremogłybywyniknąćznieodpowiedniegoobchodzeniasięz
produktem.Wceluuzyskaniaszczegółowychinformacjidotyczącychrecyklin-
guniniejszegoproduktunależyskontaktowaćsięzwładzamilokalnymi,
lokalnymośrodkiemselektywnejzbiórkiodpadówlubzesklepem,wktórym
nabytoprodukt.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA URZĄDZENIA
Poużyciuodłączyćprzewódzasilający,poczekaćażurządzenieostygnie,po
czymodłożyćjewsuchemiejsce.Niezwijaćprzewoduzasilającegowokół
urządzenia.Nigdyniewieszaćurządzeniazaprzewódzasilający;należy
używaćwtymceluspecjalnegouchwytudozawieszania.
UYARILAR:
CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.
1
-Cihaziislakellerletutmayiniz,nemliortamlardaveyaislakyüzeyler
üzerindekullanmayiniz.Suyaveyabaşkasivilaradaldirmayiniz.
2-Bucihaziküvetveyasuiçerenbaşkakaplarinyakinlarinda
kullanmayiniz.
3-Kapaliikencihazinşiniçekinizçünküsuyayakinolmasibirtehdit
teşkileder,cihazibanyodakullanirkenözellikledikkatgösteriniz.
4-Öncedensivimaddeleriletemasetmiş,beslemekablosununhasar
görmüşveyadişgövdesindeyadaherhangibiraksesuarindabariz
kiriklarolmasihalinde,cihazikullanmaktankaçininiz.Cihazindoğru
şekildeçalişmamasihalinde,derhalşiniçikarinizvekontrol
ettirmekiçinteknikservisegötürünüz.
5-Riskleriönlemekamaciyla,beslemekablosununhasargörmüşolmasi
halinde,üreticinin,yetkiliteknikservisinyadabaşvuracağinizuzman
birpersonelinderhalcihazideğiştirmesinitalepediniz.
6-Çalişirdurumdakiisitmaplakasininderiiletemasetmesinden
kaçininiz:çokyüksekisilaryanmalarayolaçabilirler.
7-Cihazivebeslemekablosunuisikaynaklarindanveisiyaduyarli
yüzeylerden(plastik,vinilkumaşlar,vs.)uzaktutunuz.
8-Cihazikablosundantutaraktaşimayiniz;kullandiktansonrakabloyu
halensicakolancihazinetranadolamaktankaçininiz.
9-Beslemekablosundaaşinmişkisimlarbulunuyorsa,sadeceuzman
personeltarandandeğiştirilmelidir.Değiştirilmişyadaüretici
tarandanonaylanmamişdüzenve/veyaaksesuarlarikullanmayiniz.
10-Kullanmadiğinizzamancihazinşiniçekinizveemniyetlibiryere
kaldirmadanöncesoğumasinibekleyiniz.Cihazinbağlantisinikesmek
içinkabloyuştençikariniz.
11-Cihazitemizlemekistiyorsaniz,elektrikprizindençikaripsoğumasini
bekleyiniz.Temizlikiçinfenilfenoliçerenagresifürünlerkullanmayiniz.
12-Buürünüsadecetasarlanmişolduğuamaçdoğrultusundakullaniniz.
13-Koruyucuekönlemolarak,banyoyubesleyenelektrikdevresine30
ma’yiaşmayacakbirkesintilimitiile,diferansiyelbirşalter(orijinal
ingilizceadinagörercd)kurulmasiönerilir.Elektrikteknisyeniniz
iletemasediniz.
Bu aparat; 8 yaş üstündeki çocuklar ve ziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasiteleri yetersiz kişiler veya ürünü hiç kullanmamiş veya ürün hakkinda
bilgisiolmayankişilertarandan,sadecedenetimaltindatutulurlarveyaaparatin
güvenlik içinde kullanimina dair bilgilendirilirler ve bundan kaynaklanabilecek
riskleri anlayabilirlerse, kullanilabilir. Çocuklar aparat ile oynamamalidirlar.
Temizlik ile normal bakim işlemleri, bir yetişkinin denetimi olmadan çocuklar
tarandanyapilmamalidir.
Bucihaz,sizinemniyetiniziçin,çiftyalıtımiletasarlanmıştır.
Ürünveambalajüzerindekisembolürününnormalbirevatığıolarak
değerlendirilmemesi,ancakimhaedilmesinekararverildiktensonra,
elektrikliveelektronikcihazlarıngerikazanılmasıiçinilişkintoplama
noktasınagötürülmesigerektiğinigösterir.Buürününuyguınşekildeimha
edilmesiçevrevesağlıkiçinürününuygunsuzişlenmesindendoğabilecek
olumsuzetkileriönlemeyekatkıdabulunur.Buürününgerikazanılmasına
ilişkindahadetaylıbilgiiçinbelediyeninatıkimhadairesiileyadaürününsatın
alınmışolduğumağazailetemasediniz.
CİHAZIN MUHAFAZA EDİLMESİ
Kullandıktansonra,beslemekablosunuçıkarınızvesoğumasınıbekledikten
sonrakurubiryerekaldırınız.Cihazınkablosunudolamayınız.Cihazıasla
kablosundanasmayınız,buamaçiçinöngörülmüşhalkayıkullanınız.
NAPOMENE
PRIJE UPORABE APARATA POZORNO PROČITATI
OVE UPUTE
POHRANITI OVE UPUTE
1-Nekoristitisušilozakosumokrimrukama,kaoninavlažnimmjestima
ilinamokrimpovršinama.Neuranjatisušilozakosuuvodunitiu
kakvedrugetekućine.
2-Nekoristitisušilozakosuublizinikadezakupanjenitidrugihposuda
savodom.
3-Isključitekabelsušilazakosuizutičnicekadajesušiloisključeno
jerbiblizinavodemoglabitiopasna,posebnotrebapazitipri
korištenjusušilazakosuukupaoni.
4-Izbjegavatikoristitisušilozakosuukolikojeonoprethodnodošlou
dodirsatekućimtvarima,ukolikojenjegovkabelzanapajanje
oštećeniliukolikosejasnovidenapuklinesvanjskestranesušilaili
njegovedodatneopreme.Uslučajudasušilozakosuneradi
ispravno,smjestagaisključiteizstrujeteponesiteuservisnu
službunakontrolu.
5-Radiizbjegavanjarizika,ukolikojekabelzanapajanjeoštećen,
smjestazatražitiodproizvođačadaistizamijeni,uovlaštenom
centruzapopravkuilisepakobratitikvaliciranomosoblju.
6-Izbjegavatidauključenoglačalozakosudođeudodirskožom:
visokatemperaturabimoglaprouzročitiopekline.
7-Držatisušilozakosuikabelzanapajanjepodaljeodizvoratoplinei
odpovršinaosjetljivihnatoplinu(plastika,tkanineodvinila,itd.).
8-Nerukovatiaparatompomoćukabela;nakonuporabesušilazakosu,
neobavijatikabelokoistogdokjeonojošvruće.
9-Ukolikojekabelzanapajanjeoštećen,istispecijaliziranoosoblje
morazamijeniti.neuporabljivatiaparatei/ilidodatnuopremukojisu
izmjenjeniilikojinisuslužbenopotvrđeniodstraneproizvođača.
10-Isključiteizstrujesušilozakosukadaganekoristite,tesačekajte
daseonoohladiprijenogapohranitenasigurnommjestu.Isključite
kabelsušilazakosuizutičnice.
11-Akoželiteočistitisušilozakosu,isključitegaizstrujeteostavite
daseohladi.Začišćenjesušilazakosunekoristitiagresivne
proizvodekojisadržefenilfenol.
12-Sušilozakosutrebakoristitijedinozaonozaštajeonoipredviđeno.
13-Kaododatnumjeruoprezapreporučasedaustrujnikrug,koji
napajakupaonu,ugraditediferencijalnusklopku(rcd,odizvornog
engleskognaziva)spragomisključivanjamanjimod30ma.
Konzultirajtevlastitogelektričara.
Ovajuređajmogu koristiti djeca od 8 godina nadaljeiosobe sa ograničenim
tjelesnim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili koje nisu nikada koristile
iline poznavajuproizvodsamoako supodnadzorom ili suupućeniu sigurno
upotrebljavanje proizvoda i povezanim rizicima. Djeca se ne smiju igrati sa
uređajem.Čišćenjeinormalnoodržavanjenesmijuobavljatidjecabeznadzora
odrasleosobe.
Radivašebezbjednostiovajaparatjenapravljensdvostrukom
izolacijom.
Ovajsimbolnasušiluilinapakovanjuznačidasušilonetrebasmatrati
kaoobičankuhinjskiotpad,većistitrebaponijeti,nakonštoste
odlučilidagauklonite,naprikladnomjestozareciklažuelektričnihi
elektroničnihaparata.Ukloniliseovajproizvodnaprikladannačin,izbjeći
ćesemogućenegativneposljedicepookolišizdravlje,kojebiposljedice
moglebitiprouzročeneneprikladnimuklanjanjemsušila.Zavišeinformacijao
reciklažisušila,pozoviteopćinskuslužbu,lokalnuslužbuzaodlagaweotpada
ilipakradnjuukojojsteproizvodkupili.
KAKO POHRANITI APARAT
Nakonuporabeiščupajtekabelzanapajanjeiodložiteaparatnasuhomjesto
poštoseohladio.Neobavijajtekabelokoaparata.Nekačiteaparatzakabel,
većzaodgovarajućiprsten.
UDHËZIME
LEXOJINI ME VËMENDJE PARA PËRDORIMIT TË APARATIT.
RUAJINI KËTO UDHËZIME
1-Mosepërdorniaparatinmeduartëlagura,nëvendemelagështirëose
mbisipërfaqetëlagura.Mosezhysninëujëosenëlëngjetëtjera.
2-Mosepërdornikëtëaparatnëafërsitëvaskavetëbanjësosenë
afërsitëenëvetëtjeraqëkanëujë.
3-Hiqeniaparatinngaprizakurështëikursepseafërsiameujinmund
tëpërbëjënjëkërcënim,jinishumëtëkujdesshëmkurepërdorninë
banjo.
4-Shmagnipërdoriminekëtijaparatielektriknësemëparëkahyrënë
kontaktmesubstancatëlëngshme,nësekablliushqyesështëi
dëmtuarosenësekathyerjetëdukshmembipjesënejashtmetë
trupitosenëndonjëpjesëtëtij.Nërastinkuraparatinuk
funksiononnëmënyrëkorrekte,hiqenimenjëherëngakorrentidhe
shkoninënjëqendërteknikepërnjëkontroll.
5-Meqëllimqëtëshmagnirreziqe,nërastsekablliushqyeska
dëmtime,kërkojiniprodhuesitmenjëherëndërriminetij,pranënjë
qendreriparimitëautorizuarosedrejtojunipersonelittëkualikuar.
6-Shmangnikontaktinepiastrësakomanëfunksionme
lëkurën:temperaturatelartamundtëshkaktojnëdjegie.
7-Mbajeniaparatindhekabllinushqyeslargburimevetënxehtësisë
dhengasipërfaqetqëjanëtëndjeshmenganxehtësia(plastika,
vinyl,etj).
8-Mosepërdorniaparatinnëpërmjetkabllit;paspërdorimitshmagniqë
kabllintambështillnirrethaparatitakomatënxehtë.
9-Nësekablliushqyeskapjesëtëdëmtuaraduhettëzëvendësohet
vetëmngapersonelispecializuar.mospërdornimekanizmadhe/ose
pjesëtëmodikuaraoseqënukjanëtëhomologuarangaprodhuesi.
10-Hiqeningaprizaaparatinkurnukepërdornidheprisniqëtëftohet
parasetavendosninëvendtësigurt.Përtashkëputurhiqenikabllin
ngapriza.
11-Nësedëshironitëpastroniaparatin,hiqeningaprizaekorrentitdhe
lijeniqëtëftohet.Përpastriminmospërdorniprodukteagresiveqë
përmbajnëphenylphenol.
12-Përdorenikëtëproduktvetëmpërqëlliminpërtëcilinështëkrijuar.
13-Simasëmbrojtëseplotësuese,rekomandohetinstalimiinjëçelësitë
diferencuar(rcd,ngadiçituraorigjinalenëgjuhënangleze)në
rrjetinelektrikqëushqenbanjënmenjëfuqindërprerjeje
korrentiqënukikalon30ma.Këshillohunimeelektriçistintuaj.
Kyaparatmundtëpërdoretngafëmijëdukelluarqëngamosha8vjeçedhe
nga persona me aftësi të kuzuara zike, sensoriale apo mendore ose që
nukkanë përdorur kurrëaponuk e njohinkëtëprodukt, vetëm poqese ata
mbikqyren apo jane instruktuar rreth mënyrave të përdorimit të aparatit në
kushtesiguriedhekuptojnërreziqetemundshme.Fëmijëtnukduhettëluajnë
meaparatin.Pastrimidhemirëmbajtjanormalenukduhettëbëhetngafëmijët
papraninëembikqyrjenenjëtërrituri.
Kyaparat,përsigurinëtuaj,ështërealizuarmenjëizolimtë
dyshtë.
Simbolimbiproduktinosembiambalazhintregonqëproduktinukduhet
tëkonsiderohetsinjëmbeturinështëpiakenormale,porkurtëvendosni
talikuidoniduhettaçoninëvendinegrumbullimittëduhurpërriciklimin
eaparaturaveelektrikedheelektronike.Dukeukujdesurpërlikuidiminekëtij
produktinëmënyrëneduhurkontribuoninëshmangienepasojavepotenciale
negativepërambientindhepërshëndetin,qëmundtërrjedhinnganjëtrajtim
joiduhuriproduktit.Përinformacionemëtëhollësishmembiriciklimine
këtijproduktikontaktonizyrënekomunës,shërbiminlokaltëlikuidimittë
mbeturinaveosedyqaninnëtëcilinekeniblerëproduktin.
SI TË RUHET APARATI
Paspërdorimithiqnikabllinushqyesngaprizadhevendoseninënjëvendtë
thatëpasiështëftohur.Kabllinmosembështillnirrethaparatit.Mosevarni
asnjëherëaparatinnëpërmjetkabllitporpërdornirrethineposaçëm.
ADVARSLER
LÆS VENLIGST FØLGENDE OMHYGGELIGT FØR APPARA-
TET TAGES I BRUG
OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER
1-Benytaldrigapparatetmedvådehænder,ifugtigeomgivelser,
ellerpåvådeoverader.Sænkaldrigapparatetnedivandeller
andrevæsker.
2-Benytaldrigdetteapparatinærhedenafbadekarellerandre
beholderefyldtmedvand.
3-Afbrydapparatetvedstikkontakten,nårdeterslukket,fordi
nærhedtilvandkanudgøreenfare;værspecieltpåpasseligunder
brugibadeværelser.
4-Undgåatbenyttedetteelektriskeapparat,hvisdettidligerehar
væretikontaktmedvæsker,hvisforsyningskableterbeskadiget,
ellerhvisdenydrebeklædning–ellernogetafudstyret–erbrudt.
Hvisapparatetikkefungererkorrekt,skaldetstraksafbrydesved
stikkontakten;kontaktettekniskcenterforetkontroleftersyn.
5-Hvisforsyningskableterbeskadigetskalman–foratundgå
risici–strakssørgeforatfådetudskiftethosfabrikanten,ved
etautoriseretreparationscenter,ellerveddirektehenvendelsetil
kvaliceredeteknikere.
6-Undgåatpladenkommerikontaktmedhuden,mensdenstadigeri
funktion.dehøjetemperaturerkanforårsageforbrændinger.
7-Holdapparatetogforsyningskabletvækfravarmekilderog
varmefølsommeoverader(plast,vinylstoffer,etc.).
8-Holdaldrigapparatetikablet;undgåatrullekabletopom
apparatet,mensdetstadigervarmt.
9-Hvisforsyningskabletharødelagtedele,måkabletkunudskiftes
afspecialuddannedeteknikere.benytaldrigændredeanordninger
og/ellertilbehør,ellerudstyrderikkeerblevetgodkendtaf
fabrikanten.
10-Afbrydapparatetvedstikkontakten,nårdetikkebenyttes,ogvent
tildeterkøletaf,førdetlæggesvækpåetsikkertsted.Træk
kabletudfrastikkontaktenforatafbrydeapparatet.
11-Hvismanønskeratrengøreapparatet,skaldetafbrydes
vedstikkontaktenogafkølesførst.Benytaldrigkraftige
rengøringsprodukterindeholdendephenylphenol.
12-Detteproduktmåudelukkendebenyttestildetformål,hvortildet
erudviklet.
13-Somsupplerendesikkerhedstiltaghenstillesdertil,atman
installererendifferentialafbryder(rcd,fradenoriginale
betegnelsepåengelsk)medmax.udløsningsstrømpå30maidet
elektriskekredsløbderforsynerbadeværelset.Rethenvendelse
tilegenelektriker.
Apparatetmåkunbenyttesafbørn(fraogmed8år)ogafpersonermedfysiske,
sansebegrænsendeeller mentalehandicapseller afpersonermed manglende
kendskab og erfaring til apparatet, såfremt dette sker under opsyn eller efter
modtagelse af instruktioner vedrørende brug af apparatet. Personerne skal
kendederisici,derer forbundetmed brugafapparatet.Børnmåikkebenytte
apparatetsomlegetøj.Rengøringognormalvedligeholdelsemåkunudføresaf
børn,såfremtdetteskerunderopsynfraenvoksen.
Detteapparaterudvikletmeddobbeltisoleringafhensyn
tilsikkerheden.
Symboletpåproduktetellerpåindpakningenhenvisertil,atproduktet
ikkeeralmindeligthusholdningsaffald;derforskalapparatetindleverestil
speciellegenbrugscentre,nårapparatetikkelængereskalbenyttes.Når
mansørgerforatbortskaffedetteproduktkorrekt,medvirkermantilatundgå
muligenegativekonsekvenserformiljøetogdenalmenehelbredstilstand,
derkanopståvedfejlagtigbortskaffelse.Foryderligereoplysningerkanman
kontaktekommunen,detlokalerenovationsrmaellerdenbutik,hvorproduktet
erkøbt.
OPBEVARING AF APPARATET
Tagefterbrugstikketudadstikkontaktenogplacerapparatetettørtsted,når
deterafkølet.Viklikkeledningenrundtomapparatet.Hængaldrigapparatet
opiledningen–brugdensærligering.
VARNINGAR:
LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING.
SPARA INSTRUKTIONERNA.
1-Användinteapparatenmedvåtaellerfuktigahänder,påfuktiga
ställenellervåtaytor.Doppainteivattenellerandravätskor.
2-Användintedennaapparatinärhetenavbadkarellerandra
vattenfylldabehållare.
3-Kopplaurapparatenfrånelnätetdådenäravstängdeftersom
närhetentillvatteninnebärenrisk.varsärskiltförsiktignär
apparatenanvändsibadrummet.
4-Användinteenelektriskapparatsomvaritikontaktmedvätskor,
omsladdenverkarskadadelleromyttredelaravapparateneller
tillbehörärsynligtskadade.Omapparatenintefungerarkorrekt,
måsteduomedelbartdrautstickkontaktenureluttagetochvända
digtillnärmasteservicecenterförkontroll.
5-Omskadorskulleuppståpåelsladden,kontaktaomedelbart
tillverkaren,auktoriseratreparationscenterellerbehörig
fackmanförattbytautden.
6-Undvikhudkontaktmedplattångensålängedenärifunktion:höga
temperaturerkangebrännskador.
7-Förvaraapparatenochelsladdenpåsäkertavståndfrån
värmekällorochvärmekänsligaytor(plast,vinylmaterial,etc.).
8-Hållinteapparatenisladdenochlindaintesladdenkringapparaten
efteranvändning,dådenfortfarandeärvarm.
9-Enelsladdsomuppvisarskadadedelarfårendastbytasutav
tekniker.användinteanordningaroch/ellertillbehörsom
modieratsellersomintetypgodkäntsavtillverkaren.
10-Brytströmmenpåapparatennärdeninteanvändsochväntatillsden
svalnat,innandusätterundandenpåsäkerplats.Detgördugenom
attdrautstickkontaktenurvägguttaget.
11-Omduvillrengöraapparatenmåsteduförstlossastickkontakten
ureluttagetochlåtaapparatensvalna.Användinteaggressiva
produktersominnehållerfenylfenolförrengöring.
12-Produktenfårendastanvändasiavsettsyfte.
13-Iavsiktatterhållaetttilläggsskyddrekommenderarviattför
badrummetsströmkretsinstalleraenjordfelsbrytare(rcdenligt
engelskförkortning)varsbrytförmågainteöverstiger30ma.
Kontaktadenegnaelteknikern.
Barnfr.O.M.8Årsålderochpersonermednedsattfysisk,sensoriskellermental
funktionsförmåga eller som aldrig har använt eller inte har erfarenhet av hur
apparatenanvändsfårendastanvändaapparatenomdeövervakaselleromde
harlärtsighurapparatenanvändspåettsäkertsättochförstårderiskersomär
förknippademedanvändningen.Barnfårintelekamedapparaten.Rengöring
ochrutinunderhållfårinteutförasavbarnutantillsynavenvuxen.
Denhärapparatenharförersäkerhetsskulltillverkatsmed
dubbelisolering.
Dennasymbolpåproduktenellerdessförpackninginnebäratt
produktenintebörslängastillsammansmedvanligahushållssopor.
Dåprodukteninteskaanvändasmerskadenlämnasintilllämpligt
uppsamlingscenterförelektriskaochelektroniskaapparaterförattfrämjaen
lämpligåteranvändningavmaterialet.Genomattbortskaffaproduktenpårätt
sättbidrarmantillattförhindraatteventuellamiljö-ellerpersonskadoruppstår
pågrundavfelaktigsophantering.Förytterligareinformationkanmanockså
vändasigtillkommunkontoret,ortensåtervinningscentralerelleraffärendär
produkteninköptes.
FÖRVARING AV APPARATEN
Efteranvändningskadudrautsladdenochlåtaapparatensvalna.Läggden
sedanpåentorrplats.Viraintesladdenruntapparaten.Hängaldriguppdeni
sladden,utanidensärskiltavseddaringen.
AVISOS:
LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
1-Nãoutilizeoaparelhocomasmãosmolhadas,emlugareshúmidos
ousobresuperfíciesmolhadas.Nãoomergulhenaáguaouem
outroslíquidos.
2-Nãoutilizeesteaparelhopróximodebanheirasoudeoutros
recipientesquecontêmágua.
3-Desprendaoaparelhopelachaquandoestiverdesligadoporque
aproximidadedeáguapoderárepresentarumaameaça,preste
atençãoespecialquandoutilizaromesmonacasadebanho.
4-Evitedeutilizaresteaparelhoeléctricoseanteriormentetiver
entradoemcontactocomsubstânciaslíquidas,seapresentaro
cabodealimentaçãodanicadoousehouverdanosevidentes
naparteexternadocorpoouemqualqueracessóriodomesmo.Se
porventuraoaparelhonãofuncionacorrectamente,desligue-o
logodacorrenteeprocureumcentrodeassistênciatécnicapara
executarumcontrolo.
5-Amdeevitarriscos,seocabodealimentaçãoestiverdanicado,
soliciteimediatamenteasuasubstituiçãojuntoaofabricante,um
centrodeassistênciatécnicaautorizadoouapessoalqualicado.
6-Eviteocontactodoalisadoraindaemfuncionamentocomapele:as
temperaturaselevadaspoderãocausarqueimaduras.
7-Mantenhaoaparelhoeocabodealimentaçãolongedefontesde
caloredesuperfíciessensíveisaocalor(plástico,tecidosdeviniletc.).
8-Nãomanuseieoaparelhoatravésdocabo;apósousoevitede
enrolaroprópriocaboaoredordoaparelhoaindaquente.
9-Seocabodealimentaçãoapresentarpartesdeterioradas
deverásersubstituídosomenteporpessoalespecializado.Não
utilizedispositivose/ouacessóriosmodicadosouquenãoforam
homologadospelofabricante.
10-Desligueoaparelhoquandonãoforutilizadoeesperequeomesmo
esfrieantesdeguardaremumlugarseguro.Paradesligarextraiaa
chadatomadadecorrente.
11-Paralimparoaparelho,desligue-odatomadadecorrentee-o
esfriar.Paraalimpezanãoutilizeprodutosagressivosquecontêm
fenilfenol.
12-Esteprodutodeveserutilizadosomenteparaanalidadeparaa
qualfoicriado.
13-Comomedidadeprotecçãoadicional,recomenda-sedeinstalarno
circuitoeléctricouminterruptordisjuntor(rcd,comasuaescrita
criginalnoidiomainglês)comumlimitedeinterrupçãoquenão
ultrapassaos30ma.Consulteoseuelectricista.
Esteaparelhopodeserutilizadotambémporcriançasapartirdos8anosde
idade,eporpessoascomreduzidascapacidadesfísicas,sensoriaisoumentais
quenuncautilizaramounãoconhecemoproduto,somentesobvigilânciaouse
tiveremrecebidoinstruçõessobreosmodosdeusodoaparelhoemsegurança
esecompreenderemosriscos.Ascriançasnãodevembrincarcomoaparelho.
Limpezaenormalmanutençãonãodevemserefectuadosporcriançassema
supervisãodeumadulto.
Esteaparelho,paraasuasegurança,foiprojectadocomum
isolamentoduplo.
Osímbolonoprodutoounaembalagemindicaqueoprodutonãodeve
serconsideradocomoumlixodomésticonormal,masdepoisdeter
decididoeliminá-lodeveserlevadoaopontoderecolhaapropriado
paraareciclagemdeaparelhagenseléctricaseelectrónicas.Providenciando
aeliminaçãodesteprodutodeformaapropriada,colabora-separaevitar
conseqüênciasnegativaspotenciaisparaoambienteeparaasaúde,que
poderãoderivardeumtratamentoinadequadodoproduto.Parainformações
maispormenorizadassobreareciclagemdesteproduto,contactearepartição
daprefeitura,oserviçolocaldeeliminaçãodelixosoualojaondefoi
compradooproduto.
COMO CONSERVAR O APARELHO
Apósouso,tireocabodealimentaçãoedepoisqueestiverfriocoloqueo
aparelhoemumlugarseco.Nãoenroleocabodoaparelho.Nuncapendure
pelocabo,mauseoanelespecíco.
FIGYELMEZTETÉS:
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA
EL AZ UTASÍTÁSOKAT.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.
1-Nehasználjaakészüléketnedveskézzel,nedveshelyeken,vagy
nedvesfelületeken.Tilosakészüléketvízbevagybármilyenmás
folyadékbameríteni.
2-Nehasználjaeztakészüléketafürdőkádakban,vagyegyéb
tartályokbanlevővízközelében.
3-Húzzakiakészülékvillásdugóját,amikorkivankapcsolva,mivelavíz
közelségeveszélytjelenthet,különösgyelmetfordítsonrá,
amikorafürdőszobábanhasználja.
4-Kerüljeelennekakészüléknekahasználatátamikorelőzőleg
folyékonyanyagokkalkerültérintkezésbe,vagyhahibása
tápkábele,vagyhaláthatótörésekkeletkeztekatesténvagy
valamelyiktartozékán.Abbanazesetben,haakészüléknemműködik
helyesen,azonnalkapcsoljaleahálózatról,ésvigyeelegy
szervizközpontbaellenőrzésre.
5-Akockázatokelkerülésevégett,abbanazesetben,haatápkábel
meghibásodott,azonnalkérjecseréjétagyártótól,egyengedéllyel
rendelkezőszervizközpontnál,vagypedigforduljonszakemberhez.
6-Kerüljeelamégműködésbenlevőhajvasalóérintkezésétabőrrel:a
magashőmérsékletégésisérüléstokozhat.
7-Akészüléketésatápkábeltéshőforrásoktólésahőreérzékeny
felületektől(műanyag,vinylszövetekstb.)távolkelltartani.
8-Nemozgassaakészüléketavezetékénélfogva;használatutánne
tekerjefelavezetéketamégmelegkészülékköré.
9-Haatápkábelentönkrementrészekláthatók,kizárólag
szakembercserélhetiki.Nehasználjonmódosítottkészülékeket
és/vagytartozékokat,vagyolyanokat,melyekreagyártónemkért
típusengedélyt.
10-Amikornemhasználja,húzzakiakészüléketadugaljból,ésvárjon,
amíglehűl,mielőttbiztonságoshelyreelteszi.Ahálózatróla
villásdugódugaljbóltörténőkihúzásávalkapcsoljale.
11-Haakészüléketmegkívánjatisztítani,húzzakiazelektromos
csatlakozóaljzatból,éshagyjalehűlni.Atisztításhoznehasználjon
fenilfenolttartalmazóagresszívtisztítószereket.
12-Eztaterméketkizárólagarraacélrahasználja,melyregyártották.
13-Továbbióvintézkedéskéntazttanácsoljuk,hogyiktassonbea
fürdőszobátellátóáramkörbeegydifferenciálmegszakítót(rcd,
eredetiangolmegnevezésével)melynekérzékenységenemnagyobb,
mint30ma.Forduljonvillanyszerelőjéhez.
A készülék csak felügyelet mellet vagy megfelelő biztonsági, használati és
veszélyességibetanításutánhasználható8évenfelüligyermekek, zikailag,
érzékszervileg vagy szellemileg csökkent képességű személyek esetében,
valamint akkor ha valaki még sohasem használta vagy nem ismeri azt. A
gyermekekneknemszabadjátszaniukakészülékkel.Normálkarbantartásés
tisztításgyermekáltalfelnőttfelügyeletenélkülnemvégezhető.
EztakészüléketazÖnbiztonságaérdekébenkettős
szigetelésseltervezték.
Atermékenvagyacsomagolásonlevőjelzésaztjelenti,hogya
terméketnemszabadrendesháztartásihulladéknaktekinteni,
hanemmiutáneldöntöttékakiselejtezését,elkellvinniamegfelelő
gyűjtőhelyreavillamosvagyelektronikusberendezésekújrahasznosítása
végett.Hagondoskodikennekagyártmánynakamegfelelőmódontörténő
ártalmatlanításáról,hozzájárulakörnyezetreésazegészségrepotenciálisan
negatívkövetkezményekelkerüléséhez,melyekaterméknemmegfelelő
kezelésébőlszármazhatnának.Azennekaterméknekazújrahasznosításáról
szólórészletesebbinformációkvégettlépjenkapcsolatbaazönkormányzati
irodával,ahulladékártalmatlanítószolgáltatóval,vagyahhozazüzlethez,ahol
akészüléketvásárolta.
A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
Ahasználatutánhúzzakiatápvezetéketacsatlakozóaljzatból,ésakihűlt
készülékettároljaszárazhelyen.Netekerjefelakészülékreavezetéket!
Sohaneakasszafelavezetéknélfogvaakészüléket,erreacélrahasználjaa
készülékenlevőakasztógyűrűt.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
1-Μηχρησιμοποιείτετησυσκευήμεβρεγμέναχέρια,σευγρούς
χώρουςήσεβρεγμένεςεπιφάνειες.Μηβυθίζετεσενερόήσε
άλλαυγρά.
2-Μηχρησιμοποιείτεαυτήτησυσκευήκοντάσεμπανιέρεςήσεάλλα
δοχείαπουπεριέχουννερό.
3-αποσυνδέστετησυσκευήαπότηνπρίζαότανείναισβηστή,γιατίη
κοντινήαπόστασηαπότονερόμπορείνααποτελέσεικίνδυνο˙να
είστειδιαίτεραπροσεκτικοίόταντηχρησιμοποιείτεστομπάνιο.
4-Αποφύγετεναχρησιμοποιήσετεαυτήτηνηλεκτρικήσυσκευή
σεπερίπτωσηπουπροηγουμένωςέχειέρθεισεεπαφήμευγρά,αν
διαπιστώσετεότιτοκαλώδιοτροφοδοσίαςείναικατεστραμμένοή
ανυπάρχουνεμφανείςφθορέςστοεξωτερικόμέροςτηςήσε
κάποιοεξάρτημάτης.Σεπερίπτωσηπουησυσκευήδενλειτουργεί
σωστά,αποσυνδέστετηναμέσωςαπότορεύμακαιπαραδώστετην
σεένακέντροτεχνικήςεξυπηρέτησηςγιαένανέλεγχο.
5-Γιανααποφύγετεκινδύνους,στηνπερίπτωσηπουτοκαλώδιο
τροφοδοσίαςείναιφθαρμένο,ζητήστεαμέσωςτηναντικατάστασή
τουαπότονκατασκευαστή,σεέναεξουσιοδοτημένοκέντρο
τεχνικήςυποστήριξηςήαπευθυνθείτεσεεξουσιοδοτημένο
προσωπικό.
6-Αποφεύγετετηνεπαφήμετοδέρμαότανηπρέσσαβρίσκεταιακόμα
σελειτουργία:οιυψηλέςθερμοκρασίεςμπορούνναπροκαλέσουν
εγκαύματα.
7-Διατηρείτετησυσκευήκαιτοκαλώδιοτροφοδοσίαςμακριάαπό
πηγέςθερμότηταςκαιαπόεπιφάνειεςευαίσθητεςστηθερμότητα
(πλαστικό,υφάσματαβινυλίου,κλπ.).
8-Μηνκρατάτετησυσκευήαπότοκαλώδιο˙μετάτηχρήση
αποφύγετενατυλίξετετοκαλώδιογύρωαπότησυσκευήανείναι
ακόμαζεστή.
9-Αντοκαλώδιοτροφοδοσίαςπαρουσιάζεικατεστραμμέναμέρη
πρέπεινααντικατασταθείμόνοαπόεξειδικευμένοπροσωπικό.Μη
χρησιμοποιείτεμηχανισμούςή/καιεξαρτήματατροποποιημέναήμη
εγκεκριμένααπότονκατασκευαστή.
10-Αποσυνδέστετησυσκευήότανδεχρησιμοποιείταικαιπεριμένετενα
κρυώσειπριντηντοποθετήσετεσεασφαλέςμέρος.Γιανα
αποσυνδέσετετραβήξτετοκαλώδιοαπότοφις.
11-Ανθέλετενακαθαρίσετετησυσκευή,αποσυνδέστετηναπότο
ρεύμακαιαφήστετηννακρυώσει.Γιατονκαθαρισμό
χρησιμοποιείτεήπιαπροϊόνταπουδενπεριέχουνφαινυλφαινόλη.
12-Χρησιμοποιείτεαυτότοπροϊόνμόνογιατοσκοπόγιατονοποίο
κατασκευάστηκε.
13-Ωςεπιπλέονμέτροπροστασίαςπροτείνουμεναεγκαταστήσετεστο
ηλεκτρικόκύκλωμαπουτροφοδοτείτομπάνιοέναδιαφορικό
διακόπτη(rcd,στηναγγλικήτουονομασία)μεέναόριοδιακοπής
κάτωαπό30ma.Συμβουλευτείτετονηλεκτρολόγοσας.
Ησυσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιάηλικίας8 ετών και άνω
καιαπόάτομα μεμειωμένεςφυσικές,αισθητήριεςήδιανοητικέςικανότητεςή
ταοποίαδενέχουνχρησιμοποιήσειποτέήδενγνωρίζουντοπροϊόνμόνονεάν
είναιυπό επίβλεψηήεάν έχουνεκπαιδευτείσχετικά μετουςτρόπους χρήσης
της συσκευής με ασφάλεια και κατανοούν τους συνδεόμενους κινδύνους.τα
παιδιάδεν πρέπειναπαίζουν μετησυσκευή.καθαρισμός καιαπλήσυντήρηση
δενπρέπειναεκτελούνταιαπόταπαιδιάχωρίςτηνεπίβλεψηενόςενηλίκου.
αυτήησυσκευή,γιατηνασφάλειάσας,έχεισχεδιαστείμεδιπλό
μονωτικόυλικό.
τοσύμβολοστοπροϊόνήστησυσκευασίαδείχνειότιτοπροϊόνδεν
πρέπειναθεωρηθείκανονικόοικιακόαπόρριμμα,αλλάόταναποφασιστεί
ηαπόρριψήτουπρέπειναμεταφερθείστοκατάλληλοσημείοσυλλογής
καιανακύκλωσηςηλεκτρικώνκαιηλεκτρονικώνσυσκευών.φροντίζονταςγια
τηνκαταστροφήαυτούτουπροϊόντοςμετονκατάλληλοτρόποσυνεισφέρετε
στηναποφυγήπιθανώναρνητικώνεπιπτώσεωνγιατοπεριβάλλονκαιτην
υγεία,πουθαμπορούσανναπροέλθουναπότηνακατάλληληεπεξεργασίατου
προϊόντος.γιαπληρέστερεςπληροφορίεςγιατηνανακύκλωσητουπροϊόντος
επικοινωνήστεμετηναρμόδιαδημοτικήυπηρεσία,τητοπικήυπηρεσίαδιάθεσης
απορριμάτωνήτοκατάστημααπότοοποίοαγοράστηκετοπροϊόν.
ΠΩΣ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ
Μετάτηχρήση,τραβήξτετοκαλώδιοτροφοδοσίαςκαιμόλιςκρυώσει
εναποθέσατεσεστεγνόμέρος.Μηδιπλώνετετοκαλώδιοτηςσυσκευής.
Μηκρεμάτεποτέτησυσκευήαπότοκαλώδιο,εξυπηρετηθείτεαπότο
ειδικόδαχτύλιο.
VAROITUKSIA
LUE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
1-Äläkäytälaitettamärilläkäsillä,kosteissatiloissataimärillä
pinnoilla.Äläupotalaitettaveteentaimuihinnesteisiin.
2-Äläkäytälaitettakylpyammeentaimuidenvettäsisältävienastioiden
läheisyydessä.
3-Irrotalaitepistorasiastasammutettaessa,koskavedenläheisyys
saattaaaiheuttaavaaratekijän.oleerityisenvarovainen,joslaitetta
käytetäänkylpyhuoneessa.
4-Vältätämänsähkölaitteenkäyttöä,josoletjuurikäsitellyt
nestemäisiäaineita,jossähköjohdossaonhavaittavissavaurioita
taijoslaitteenrungossataijossainsenvarusteessaon
havaittavissarikkoutuma.Mikälilaiteeitoimikunnolla,irrotase
välittömästisähköpistorasiastajaotayhteyttähuoltoliikkeeseen
laitteentarkistamiseksi.
5-Jottavältetäänvaaratilanteetsiinätapauksessa,ettäsähköjohto
onvaurioitunut,pyydävälittömästisenvaihtoavalmistajalta,
valtuutetultahuoltoliikkeeltätaikäännyammattityöntekijänpuoleen.
6-Vältäihokosketustavieläkäytössäolevaanhiusrautaan:korkeat
lämpötilatsaattavataiheuttaapalovammoja.
7-Säilytälaitejasähköjohtokaukanalämmönlähteistäsekä
lämpöherkistäpinnoista(muovi,vinyylikankaat,jne.).
8-Älänostataivedälaitettajohdosta;käytönjälkeenäläkääri
sähköjohtoavieläkuumanlaitteenympärille.
9-Jossähköjohdossaonhavaittavissahuonontuneitakohtia,setulee
vaihdattaaainoastaanammattitaitoisellatyöntekijällä.Äläkäytä
laitteitaja/taivarusteita,joitaonmuutettutaijoitavalmistajaeiole
hyväksynyt.
10-Irrotalaite,kunsitäeikäytetä,jaodota,ettäsejäähtyyennen
senvarastoimistaturvalliseenpaikkaan.Irrottamiseksivedäpistoke
pistorasiasta.
11-Joshaluatpuhdistaalaitteen,irrotasepistorasiastajaannasen
jäähtyä.Äläkäytäpuhdistuksessavoimakkaitapesuaineita,jotka
sisältävätfenyylifenolia.
12-Käytätätätuotettaainoastaansiihentarkoitukseen,jotavartense
onsuunniteltu.
13-Turvallisuuttaparantavanalisätoimenpiteenäsuosittelemme
asentamaankylpyhuoneensähköpiiriinvikavirtasuojakytkimen(rcd,
englanninkielisestänimestä),jonkakatkaisurajaonenintään30ma.
Pyydälisätietojasähköasentajalta.
Laitteenkäyttösallitaanyli8-vuotiaillelapsille,toimintakyvyttömillehenkilöilletai
muillehenkilöille,jotkaeivättunnelaitteenkäyttöäainoastaansilläehdolla,että
käyttötapahtuu aikuisentaihuoltajanvalvonnassatai ettäheilleole opetettu
laitteenturvallinenkäyttöjasiihenliittyvätriskit.Lapseteivätsaaleikkiälaitteella.
Lapsetsaavatpuhdistaataihuoltaalaitettaainoastaanaikuisenvalvonnassa.
Turvallisuutesivuoksitämälaiteonsuunniteltukaksoiseri-
styksensisältäväksi.
Tuotteessataisenpakkauksessaolevaroskakoritunnusosoittaa,että
tuotettaeioletavallinenkotitalousjätevaanhävittämisenyhteydessä
setuleetoimittaasopivaansähkölaitteidenjaelektronistenlaitteiden
kierrätyspisteeseen.Tällätavoinautetaanvälttämäänmahdollisetympäristölle
jaterveydelleaiheutuvatnegatiivisetseuraamukset,jotkaaiheutuvattuotteen
sopimattomastakäsittelystä.Joshaluatlisätietojatämäntuotteenkierrätykse-
stä,otayhteyttäpaikallisiinviranomaisiin,paikalliseenjätteidenkäsittelystä
huolehtivaanpalveluuntailiikkeeseen,jostaostittuotteen.
LAITTEEN SÄILYTTÄMINEN
Käytönjälkeenirrotasähköjohtojaasetalaitekuivaanpaikkaansen
jäähdyttyä.Äläkierrälaitteenjohtoa.Äläripustalaitettamilloinkaanjohdosta
vaankäytäasianmukaistaripustusrengasta.
注意
器具をご使用になる前によくお読みください。
この取り扱い説明書を保管してください。
1 - 濡れた手での使用を避け、湿度の高い場所や濡れた台ではこの器具を使
用しないでください。水やその他の液体に浸さないでください。
2 - 風呂桶やその他の水の入った容器の近くでこの器具を使用しないでくだ
さい。
3 -水が近くにあると危険ですので、使用していないときにはコンセントを
外してください。また、風呂場での使用には特にご注意ください。
4 - 液体と接触したり、電源ケーブルが破損、本体の外側や部品が損壊した
場合には、この器具の使用をお避けください。器具が正常に機能しな
い場合には、すぐに電源から外し、点検のためテクニカルセンターに
お問い合わせください。
5 - 危険を避けるため、電源ケーブルが破損した場合には、認可修理センタ
ー又は熟練のスタッフを通して製造者に交換を依頼してください。
6 - ヘアアイロン使用中は皮膚に直接触れないようにしてください。高温で
やけどする危険があります。
7 - 器具及び電源ケーブルを熱源及び熱に弱いもの(プラスチック、ビニー
ル等)の近くに置かないでください。
8 - ケーブルを引っ張ってコンセントから外さないでください。使用後、ま
だ熱いうちに器具の周りにケーブルを巻きつけないでください。
9 - 電源ケーブルが損傷した場合は、専門の技術者がそれを交換しなければ
なりません。製造者の基準に適合していない改造器具や部品は使用しな
いでください。
10 - 使用していないときは器具をコンセントから外し、冷えてから安全な場
所に置いてください。
11 - 器具を清掃する場合は、コンセントから外し、冷えるまで放置してくだ
さい。清掃にはフェニルフェノールを含む腐食性製品を使用しないでく
ださい。
12 - 本製品をその使用目的以外には使用しないでください。
13 - 追加の安全対策として、風呂場に電源を供給している回路に30mAを超え
ると遮断する残留電流デバイス(RCD)を設置することをお勧めしま
す。電気技師に相談してください。
この器具は、8歳以上の子供、身障者、感覚障害者、精神障害者、使用経験
のない者、製品について知識のない者が使うときは、監督下で行うか、また
は、あらかじめ安全具の使い方について指示を受け、発生し得る危険につい
て理解しなければなりません。子供が遊びに使わないようご注意ください。
掃除や普段のお手入れを子供が行うときは、必ず大人が監督につくようにし
てください。
お客様の安全のため、この器具は二重絶縁を採用しています。
製品または包装に書かれている記号は、廃棄する場合この器具が通常
の家庭の廃棄物ではなく、リサイクル資材の収集場所に持って行かな
ければならないことを示しています。これにより、不適切に廃棄され
たことにより起こる悪影響から環境を保護し、お客様の健康を守ることがで
きます。さらに詳しい情報については、市町村役場、お住まいの地域の廃棄
物処理事業者、又はお買い求めになった販売店にお問い合わせください。
器具の保管方法
使用後は電源ケーブルを外し、冷えてから乾燥した場所に保管してくださ
い。器具にケーブルを巻きつけないでください。ケーブルで器具を吊るさ
ず、所定のリングを使用してください。
LOOK DEFINITO
ULTRAVELOCE
TEMPERATURA
SEMPRE IDEALE
CAPELLI SANI
E PROTETTI
DESIGNED IN ITALY
manuale d’uso
USER’S MANUAL
MANUEL dE L’UtiLiSAtEUR
MANUAL dEL USUARio
Руководство пользователя
GA.MA S.R.L.
Via Sant’Alberto, 1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy
Tel. +39 051 6668811 | Fax +39 051 6668822
www.gamaprofessional.com
MPAKM0000000185
/

Este manual também é adequado para